top of page

PRIVACY VERKLARING

JackyFoodie, gevestigd aan Gerard Leeustraat 3-102 2802 RZ Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.jackyfoodie.nl

Gerard Leeustraat 3-102

2802 RZ Gouda

+31643513854

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

JackyFoodie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JackyFoodie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar die op het spreekuur komen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JackyFoodie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om diensten bij je af te leveren

- JackyFoodie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

JackyFoodie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JackyFoodie) tussen zit. JackyFoodie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Zivver; dit is een programma waarmee vertrouwelijke gegevens veilig verzonden kunnen worden via e-mail.

JackyFoodie gebruikt een eigen patiëntendossier (ontworpen met microsoft office), dat offline gebruikt wordt en waar niemand anders, behalve de diëtist zelf, bij kan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JackyFoodie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 kalenderjaren, zodat u binnen die tijd terug kunt komen voor een behandeling en uw geschiedenis bij JackyFoodie weer opgeroepen kan worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

JackyFoodie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JackyFoodie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt JackyFoodie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Bijvoorbeeld; huisarts, arts in het ziekenhuis, praktijkondersteuner, familielid met zorgtaken.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JackyFoodie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JackyFoodie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jackyfoodie.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

JackyFoodie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JackyFoodie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jackyfoodie.nl

icon-03.png
bottom of page